Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Oferton.eu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLN

 1. Postanowienia Regulaminu sporządzono w oparciu o przepisy prawne, obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Serwis internetowy Oferton.eu udostępnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego (ogłoszenie niestandardowe) czasowego zamieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży, wynajmu lub zamiany w określonym czasie (30, 60, 90, 120, 180 dni).
 3. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

§ 2
REJESTRACJA W SERWISIE - ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 K.C., która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 2. Rejestracja w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania zawartych w nim przepisów.
 3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
 4. Każda osoba, w celu rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: loginu, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła.
 5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

1.      zapoznałem się i zaakceptowałem postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

2.      przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,

3.      spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

4.      dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,

5.      wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

6.      wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu,

      6.  Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, następuje przez wypełnienie formularza ogłoszenia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, określonych i chronionych obowiązującym prawem.

     7.  Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.

     8.  Administrator oraz Użytkownik może w każdym czasie umowę wypowiedzieć.


§ 3
PROMOCJA OGŁOSZENIA

1.      Zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i nie zarejestrowany może zamieścić ogłoszenie w Serwisie. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Serwisie.

2.      Zamieszczanie ogłoszenia, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji ogłoszenia w Serwisie wynosi 14, 30, 60 dni, według wyboru Użytkownika.

3.      Użytkownik skorzystać może z promocji ogłoszenia.

4.      Ogłoszenie PROMOWANE jest wyróżnione na liście ogłoszeń żółtą ramką z napisem PROMOWANE, w lewym górnym rogu.

5.      Promocja ogłoszenia trwa 30 dni od chwili jej wykupienia.

6.      Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry.

7.      Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

8.      Opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer lub przez przelew online.

9.      Płatności online obsługuje PayPal a płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl.

10.  Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem www.DotPay.pl

11.  Usługi SMS dostępne są w sieciach T-Mobile, Orange, Plus GSM, Play (Heyah, Virgin Mobile, nju mobile, Plush, Lycamobile, Red Bull Mobile, Lebara Mobile, FM Group Mobile, Mobile Vikings i inne).

12.  W przypadku usunięcia Konta użytkownika i/lub ogłoszenia z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 6 ust. 10 niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota za zamieszczenie ogłoszenia niestandardowego (płatnego) nie ulega zwrotowi.


§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.      Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w Serwisie, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.

2.      Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

3.      Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

4.      Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

5.      Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów ogłoszeniowych www poprzez podanie ich nazwy.

6.      Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

7.      Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.

8.      Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań, oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.

9.      Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie.

10.  Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.

11.  Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

12.  Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.

§ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1.      Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

2.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

3.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.

4.      Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.

5.      Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu.

6.      Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.


§ 6
OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

1.      Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.      Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

3.      Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.

4.      Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.


§ 7
REKLAMA W SERWISIE

1.      Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych.

2.      Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców.

3.      Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.


§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych jest redakcja Oferton-Ogłoszenia, email: biuro@oferton.eu
  adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kwarcowa 19.
 2. Wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach serwisu ogranicza się do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług.
 3. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie.
 4. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
 5. Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 6. Serwis realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 7. Ustanie świadczenia usług i usunięcie konta może nastąpić w każdym czasie na wniosek użytkownika.
 8. Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, a także wysyłania Użytkownikom treści reklamowych związanych z działalnością komercyjną serwisu.

 § 9

PLIKI COOKIES

1.      Serwis wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem.

2.      Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

3.      Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie.

4.      Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych. 
Tak się zmienia ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:

Internet Explorer
FireFox
Opera
Chrome


§ 10
REKLAMACJE

1.      Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.

2.      Reklamacje rozpatruje Administrator.

3.      Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać: oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.

4.      Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5.      Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora przez formularz kontaktowy.

6.      Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.


§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.      Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu oraz Cennika w dowolnym czasie.

4.      Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Oferton.eu i wchodzą w życie 7 dni po ogłoszeniu.

 

5.      Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu i Cennika w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.